FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Co oznacza głosowanie większością bezwzględną?

Większość bezwzględna oznacza, że dana opcja (np. uchwała) musi uzyskać więcej niż 50% głosów, aby zostać uznana za zwycięską. W kontekście przedsiębiorstw może to oznaczać, że decyzja musi uzyskać absolutną większość głosów, aby zostać przyjęta. Przykładowo, jeśli w głosowaniu uczestniczy 10 członków zarządu, opcja musi zdobyć co najmniej 6 głosów, aby zostać zaakceptowana.

Większość bezwzględna może być stosowana w różnych sytuacjach, takich jak uchwalanie strategii biznesowej, zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, udzielanie absolutorium członkom organów, wybieranie nowych członków zarządu czy podejmowanie innych strategicznych decyzji.