FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Co oznacza większość kwalifikowana?

Większość kwalifikowana oznacza większość głosów, która przekracza większość bezwzględną. Zwykle wyrażona jest procentem (np. 60%, 70%) lub ułamkiem (np. 2/3, 3/5). W zależności od regulacji może być to np. procent lub ułamek sumy głosów wszystkich uprawnionych do głosowania, bądź obecnych w momencie głosowania. Wymóg jednomyślności w głosowaniu również jest przykładem większości kwalifikowanej.

[PL] Przepisy ustaw mogą wyróżniać różne wartości większości kwalifikowanej, np. większość 2/3 głosów w przypadku zmiany umowy spółki z o.o. lub większość ¾ przy zmianie spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Jeżeli przepisy ustawy przewidują większość kwalifikowaną przy danej opcji (np. uchwale), możliwe jest ustanowienie surowszych warunków większości kwalifikowanej aniżeli przewiduje przepis, jednak zwykle nie można zastosować rozwiązania bardziej liberalnego.