FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Co powinien zawierać protokół z głosowania elektronicznego członków organów spółki kapitałowej?

W treści protokołu należy wskazać przede wszystkim porządek obrad. Protokół powinien zawierać także imiona i nazwiska obecnych członków organu spółki kapitałowej. 

Protokół powinien zawierać informacje o podejmowanych uchwałach, ich treści wraz z oznaczeniem liczby głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole powinno się dodać także informacje w jaki sposób głosowano na poszczególne uchwały, to znaczy czy głosowanie było jawne czy tajne. W protokole należy zaznaczyć zdania odrębne lub zastrzeżenia do sposobu procedowania bądź głosowania.

Protokół powinien być podpisany co najmniej przez prowadzącego posiedzenia lub zarządzającego głosowanie, chyba, że w umowie spółki lub regulaminie organu postanowiono inaczej.