FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Co powinien zawierać protokół z głosowania elektronicznego wspólników spółki kapitałowej?

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.

Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników (przynajmniej przewodniczący i protokolant powinni znajdować się w jednym miejscu i podpisać listę obecności) oraz listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie wymaga się podpisów uczestników zgromadzenia głosujących zdalnie.