FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Co powinien zawierać protokół z głosowania elektronicznego wspólników spółki osobowej?

Protokół z głosowania elektronicznego wspólników spółki osobowej powinien zawierać treść uchwał podjętych podczas zebrania wspólników, informacje dotyczące obecności wspólników oraz fakt ich zawiadomienia o zebraniu, a także ewentualne zastrzeżenia co do podjęcia uchwały i szczegółowo określać ilość głosów oddanych za uchwałą i przeciw uchwale. W protokole warto wskazać datę zebrania i informacje, że odbywa się za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.  

Należy jednak zaznaczyć, że kodeks spółek handlowych nie zawiera przepisów, które regulowałyby przeprowadzenie zebrań wspólników w spółkach osobowych (z wyjątkiem spółki komandytowo – akcyjnej, gdyż w przypadku tej spółki zastosowanie znajdują przepisy dotyczące zgromadzeń wspólników spółki akcyjnej). W związku z tym, że nie ma obowiązku protokołowania zebrań wspólników, nie ma także uregulowań jakie elementy powinien zawierać protokół z głosowania elektronicznego w spółkach osobowych. Mimo tego, warto protokołować zebrania wspólników i uchwały na nich podejmowane. Nie ma także przeszkód, by zasady dotyczące protokołowania zgromadzeń wspólników w spółkach kapitałowych były wykorzystywane przez wspólników spółek osobowych.