FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Czy członkowie rady nadzorczej mogą głosować zdalnie? Jakie wymogi należy spełnić? [PL]

Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Skorzystanie z głosowania przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej jest możliwe, jeżeli:

  • zwołujący zawiadomi uprawnionych do głosowania o sposobie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
  • wszyscy członkowie rady zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały, przy czym umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał.