FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Czy głosowania wspólników spółki komandytowo-akcyjnej? [PL]

Wspólnicy mogą wziąć udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki komandytowo – akcyjnej stanowi inaczej.

O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób elektroniczny postanawia zwołujący to zgromadzenie.

Skorzystanie z głosowania w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej jest możliwe, jeżeli zapewniona zostanie dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia.

Szczegółowe zasady uczestnictwa na walnych zgromadzeniach oraz głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinny zostać zawarte w regulaminie przyjętym przez radę nadzorczą, jeżeli funkcjonuje w spółce.